Lekarz pomimo zdiagnozowania zielonych wód płodowych oraz zagrożenia płodu wynikającego z zapisów KTG nie podjął decyzji o przyspieszeniu porodu poprzez cesarskie cięcie. Moje dziecko jest niepełnosprawne.

Szpitale w procesach medycznych związanych ze szkodami okołoporodowymi często wskazują, że uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego u dziecka na pewno pochodzi z okresu ciąży. Przyjmuje się jednak, że uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego stwierdzone u dziecka po porodzie może pochodzić w zaledwie w 20% przypadkach z okresu ciąży, natomiast aż w 80% przypadkach powstaje na skutek uszkodzenia mózgu w czasie okołoporodowym lub w pierwszych latach życia.

Kolejna historia dziecka, które na skutek błędów lekarzy przy porodzie zostało pozbawione szansy na szczęśliwe dzieciństwo, okres młodzieńczy oraz samodzielną dorosłość.

W dniu 31 sierpnia 1998 r. Pani Justyna – matka małoletniego Michała zgłosiła się na Oddział Położniczo-Ginekologiczny Szpitala, będąc w czterdziestym pierwszym tygodniu pierwszej ciąży i dziewięć dni po upływie spodziewanego terminu porodu. W okresie od 31 sierpnia do 4 września u Pani Justyny codziennie wykonywano zapis KTG. Wyniki tych zapisów każdorazowo były prawidłowe i świadczyły o dobrym stanie płodu i czystych wodach płodowych. Zespół lekarski opiekujący się Panią Justyną w okresie od chwili przyjęcia do szpitala do dnia 4 września przyjął postępowanie wyczekujące, gdyż oczekiwał na samoistne wystąpienie czynności porodowej. Z uwagi na fakt na brak postępu porodu lekarze w dniu 4 września po porannym obchodzie w celu przyspieszenia porodu zdecydowali zastosować wlew naskurczowy z oksytocyny, który nie spowodował jednak skurczów porodowych macicy. W godzinach od 10.00 do 12.00 pomimo stopniowo szybszego podawania wlewu z oksytocyny w dalszym ciągu nie uzyskano skurczów macicy. Wykonany w tym dniu wynik zapisu KTG były prawidłowy i świadczył o dobrym stanie płodu i czystych wodach płodowych. W dniu 5 września u pani Justyny w dalszym ciągu nie stwierdzono skurczów porodowych macicy. Wykonane w tym dniu kilkakrotnie badania i wynik zapisu KTG były prawidłowe i świadczyły o dobrym stanie płodu i czystych wodach płodowych. W dniu 6 września o godz. 3.05 pani Justyna zgłosiła skurcze macicy, co 8-10 minut. Zaobserwowano wówczas u matki Michałka zielone wody owodniowe mogące być wynikiem niedotlenienia wewnątrzmacicznego lub/oraz zakażenia wewnątrzmacicznego. Zapis KTG również był nieprawidłowy. Lekarze podjęli decyzję o zwiększeniu podawanej dawki oksytocyny, aby przyśpieszyć poród siłami natury. O godz. 5.15 u Pani Justyny odpłynęły zielone wody płodowe. O godz. 6.10 zaobserwowano dwukrotne zwolnienie tętna płodu. O godzinie 8.40 urodził się Michałek. Dziecko ważyło 4.450 g wśród gęstych zielonych wód płodowych. Dziecko urodziło się sine i nie krzyczało. W pierwszych minutach życia zostało ocenione na 5 punktów w skali Apgar. Noworodek urodził się z cechami zarówno niedotlenienia wewnątrzmacicznego (potwierdzonego badaniami biochemicznymi) jak i cechami zakażenia (potwierdzonego badaniami biochemicznymi oraz bakteriologicznym). Do dnia 25 listopada 1998 r. noworodek przebywał w szpitalu w stanie skrajnie ciężkim. Ciężki stan dziecka, niewydolność wielonarządowa, konieczność długotrwałej mechanicznej wentylacji, występowanie odmy opłucnowej obustronnej, odmy śródpiersia i odmy podskórnej stanowiły czynnik zagrożenia wystąpieniem mózgowego porażenia dziecięcego.

Pomimo intensywnego leczenia oraz rehabilitacji u Michałka w wieku 12 lat stwierdzono upośledzenie rozwoju psychomotorycznego w stopniu głębokim. Dziecko nie przemieszcza się samodzielnie. Najwięcej czasu spędza w wózku, do którego musi być przypięty, aby nie spadł. Nie potrafi samodzielnie ściągnąć, ani ubrać żadnej części garderoby. Nie potrafi jeść samodzielnie. Nie sygnalizuje potrzeb fizjologicznych, nosi pampersy. Michałek nie mówi, a z mamą i tatą porozumiewa się machaniem rękami, pokrzykiwaniem, zaciskaniem zębów, płaczem, uderzaniem nogami o wózek. Ma przykurcze mięśni. Dziecko wymaga stałej opieki osób trzecich i pielęgnacji w czynnościach dnia codziennego. Zaliczony został do osób niepełnosprawnych.

Jak sprawę ocenili biegli i Sąd?

Biegli w swoich opiniach stwierdzili, że występujące początkowo nieznacznie, a później zdecydowanie w KTG objawy zagrożenia płodu i pojawienie się zielonych wód płodowych, przy niepełnym rozwarciu ujścia kanału szyjki macicy nakazywały zakończenie porodu przez cięcie cesarskie. Biegli wskazali, że lekarze nie powinni również podawać Pani Justynie oksytocyny, gdyż spowodowało to nasilenie skurczów jednocześnie zmniejszając przepływ krwi przez macicę i w efekcie pogłębiło niedotlenienie płodu.

Sąd nie miał wątpliwości, że choroby na które obecnie cierpi Michałek w postaci mózgowego porażenia dziecięcego oraz padaczki były następstwem niedotlenienia i zakażenia wskutek nieprawidłowo przeprowadzonego porodu. Za przyjęciem powyższego stanowiska przemawiały następujące okoliczności: dziecko urodziło się wśród gęstych zielonych wód płodowych; było sine; w ogóle nie krzyczało i w pierwszych minutach życia zostało ocenione zaledwie na 5 punktów w skali Apgar. Sąd również stwierdził, że w świetle zgromadzonych w sprawie dowodów, należało wykluczyć powstanie choroby na skutek zaburzeń powstałych w trakcie ciąży

Szpital za błędy lekarzy, które popełnili w czasie porodu Michałka musiał zapłacić 250.000 zł. Zdaniem Sądu Apelacyjnego jest to kwota realnie realizująca funkcję zadośćuczynienia, wynagrodzenie krzywdy dziecka.

Wyrok w tej sprawie zapadł przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu w dniu 11.04.2012 r., sygn. akt I ACa 552/11.

Adwokat Anna Koniuszko
Adwokat Anna Koniuszko

Mecenas Anna Koniuszko specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych oraz karnych z zakresu prawa medycznego. Z powodzeniem od wielu lat pozywa szpitale i lekarzy w imieniu osób poszkodowanych przez błąd lekarza. Reprezentuje również pacjentów przed Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Adwokat Anna Koniuszko szczególnym uznaniem cieszy się wśród rodziców dzieci, które stały się ofiarami błędów lekarzy/położnych w czasie porodu. Dzięki jej zaangażowaniu w prowadzone sprawy wiele rodzin uzyskało dla swoich dzieci wysokie zadośćuczynienie, odszykowanie oraz rentę.

Najnowsze wpisy